OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Grænsependlertal opgjort på nyt datagrundlag


07.03.2016 // Forvaltningsomstrukturering skyld i manglende data


Regionskontor & Infocenter har siden 2007 indsamlet oplysninger om grænsependlertal på baggrund af sygesikringsblanketter udstedt af de 98 danske kommuner. Da området for international sygesikring overgik til Udbetaling Danmark i maj 2015, og det desværre ikke er muligt at indhente oplysninger fra denne myndighed, har det været nødvendigt at trække på andre datakilder.

I Danmark er der gjort brug af databasen jobindsats.dk, og på tysk side er der for første gang brugt data fra Bundesagentur für Arbeit, så der derved opnås et mere validt datagrundlag. 

På grund af den nye opgørelses- og analysemetode er det ikke muligt at foretage direkte sammenligning med de foregående år.

Bortset fra tyske statsborgere er der i den foreliggende analyse ikke medtaget danske eller øvrige statsborgere, der bor i Tyskland. 

Pendlere fra Danmark til Tyskland

I Tyskland var der pr. 30.6.2015 registreret 651 ansatte omfattet af en social sikringsordning med dansk bopæl.

Heraf arbejder alene 516 i Schleswig-Holstein. I Stadt Flensburg udgjorde tallet 178, i Kreis Schleswig-Flensburg 198 og i Kreis Nordfriesland 97.

Endvidere var der anmeldt 26 arbejdstagere i minijobs med bopæl i Danmark. 

Tjenestemandsansatte eller personer i et tjenestemandslignende ansættelsesforhold samt selvstændige/freelancere er ikke indeholdt i disse tal. 

Pendlere fra Tyskland til Danmark

I Danmark blev der i perioden 1.10.2014-30.9.2015 registreret 13.889 arbejdstagere, som er tyske statsborgere og samtidig ikke bor i Danmark. 

Heraf tegner Region Syddanmark sig for 8.095 arbejdstagere, hvor 2.681 var registreret i Aabenraa Kommune, 1.518 i Sønderborg Kommune, 756 i Tønder Kommune og 511 i Haderslev Kommune.

Derudover blev der i 2015 registreret 1.142 tyske virksomheder i Danmark, som udførte tjenesteydelser og involverede 5.060 arbejdstagere. 

Det er desværre ikke muligt at sætte tal på den gruppe af danske statsborgere, der bor syd for grænsen og som i et ikke uvæsentligt omfang arbejder i Danmark, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen. Man kan gå ud fra et væsentlig højere tal.

Grænsependlere mellem Tyskland og Danmark 2015 

 

2015

Grænsependlertal (tyske statsborgere, der arbejder i Danmark)

13.889

Grænsependlertal (bopæl i Danmark, kun ansatte omfattet af en social sikringsordning)

651

I alt

14.540

Evaluering

Regionskontor & Infocenter beklager det nødvendige brud med den hidtidige opgørelsesmetode og håber, at det for fremtiden vil blive muligt at foretage en ensartet indsamling og opgørelse af relevante data på tværs af grænsen. Indtil da vil den nye opgørelsesmetode blive anvendt.

Hvad tallenes relevans og pålidelighed angår, kan det konkluderes, at de hidtidige data kan betragtes som et meget forsigtigt skøn, og at tallene på det foreliggende grundlag tegner et mere realistisk billede. Det øgede pendlertal forklarer til en vis grad også den enorme stigning i rådgivningstallene på Regionskontor & Infocenter. 

Foruden de nævnte huller udgør antallet af danske statsborgere, der bor i Tyskland og pendler til Danmark, en faktor, som ikke må undervurderes. Dette gælder også for selvstændige og freelancere.

De virksomheder og deres medarbejdere, som udfører tjenesteydelser i nabolandet, hører ligeledes til rådgivningscentrets målgruppe. 

På grund af et forskelligt datagrundlag er det ikke muligt at foretage sammenligning med Øresundsregionen. På baggrund af det tal på 15.200 grænsependlende arbejdstagere, som Øresundsinstituttet offentliggjorde for 2014, kan det konkluderes, at de to regioner langtfra adskiller sig markant fra hinanden målt på absolutte grænsependlertal. 

Pendlertal for de foregående år (OBS – anden opgørelsesmetode) 

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Grænsependlertal brutto (inkl. alle EU-statsborgere og indsamlingsfejl):

12308

12.179

12.005

13.514

15.284

21.439

30.239

19.218

Grænsependlertal netto (bopæl i Tyskland) ca.

7384

7.307

7.203

8.108

9.170

12.863

18.143

11.530

Grænsependlertal netto (bopæl i Danmark) ca.

1.300

1.200

1.200

1.000

1.000

1.000

1.200

1.200

I alt ca.

8.684

8.507

8.403

9.108

10.170

13.863

19.343

12.730

Metode og indskrænkninger / Antagelser vedrørende dataene for 2015:

  1. I antallet af tyske statsborgere, der arbejder i Danmark, men som ikke bor der (pendlere fra Tyskland), er ikke indeholdt andre statsborgere, der bor ikke bor i Danmark. Antallet af danske statsborgere, der arbejder i Danmark, men bor i Tyskland, er således ikke registreret.
  2. Det lægges til grund, at tyske statsborgere, der arbejder i Danmark, men ikke bor der, har tysk bopæl i stort set alle tilfælde.
  3. På det nu foreliggende faktiske datagrundlag er fejlkilder udelukket, og der skal derfor ikke foretages korrekturberegninger.
  4. Tallene skal betragtes som et kvalificeret skøn over grænsependlertallene i det dansk-tyske grænseland med ovennævnte indskrænkninger.
  5. Det kan ikke udelukkes, at tidligere tal på grund af meget forsigtige talmæssige betragtninger er faldet væsentligt lavere ud sammenlignet med det billede, der tegner sig i dag.
  6. Kilder: www.jobindsdats.dk (pr. 4. kvartal 2015); statistik fra Bundesagentur für Arbeit (© Statistik der Bundesagentur für Arbeit, pr. 30.6.2015), Registret for Udenlandske Tjenesteydere (januar/2016), egne beregninger

 

 

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00