OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Studier

Universiteter i grænseregionen

Universität Flensburg
Universität Flensburg er præget af sin fortid som seminarium, og derfor er det læreruddannelsen, der dominerer. Der er dog blevet udviklet pædagogisk-videnskabelige og erhvervsrettede uddannelser, og universitetet satser på at udvikle et bredere profil. Der er ca. 4.200 studerende på universitetet. Universitetets forskningsprofil er domineret af de pædagogiske fag.

Syddansk Universitet
Syddansk Universitet har centrum i Odense, men dækker Fyn og Syd- og Sønderjylland med sine fire afdelinger. I grænseregionen ligger SDUs afdeling i  Sønderborg.  Her findes der uddannelsesmuligheder som BA og cand. ling. merc. i  sproglig og kulturel formidling. Desuden afvikles uddannelser som cand. merc.,  cand. merc. int. og HA og HA på engelsk. Der er et ingeniør-adgangskursus og IT-produktudvikling. Der  er også uddannelse af civilingeniører i innovation og business samt civilingeniører  i mekatronik.  Studier som diplomingeniører dels i elektronik, i interaktivt design samt i mekatronik – økonomi & teknologi.
Fachhochschule Flensburg
Fachhochschule Flensburg svarer til en kombination af et dansk teknikum og en handelshøjskole. Den har både et teknisk og et driftsøkonomisk fagområde med respektive forskningsaktiviteter. Fachhochschulens forskning har tradition for at være tæt knyttet til virksomheders behov. Forskningens tyngdepunkt ligger i kommunikationsteknologi (mobiltelefoni, radiokommunikation) , bioteknologi og fremgangsmetode (vandrensning, fødevareindustri, DNA), automatiseringsteknik (software til maskiner) og tekniskeoversættelser.

Grænseoverskridende samarbejde mellem universiteterne

SDUs afdeling i Sønderborg har et tæt grænseoverskridende samarbejde med Universität Flensburg. I fællesskab med den tyske partner gennemføres en række fælles uddannelser der fremgår studieguiden. Uddannelserne er flersprogede og de giver de studerende mulighed for at erhverve et eksamensbevis, der gælde i begge lande.

Uddannelserne er bl.a.

-BA Modern Languages and Intercultural Communication (Sønderborg)

-Cand. ling. merc. Kultur – Sprog - Medier (Flensburg)

-BA int. (Flensburg)

-Cand. merc. int. (Flensburg)

-Energi- og miljøledelse (Flensburg)

Adgangsbegrænsning syd for grænsen

Med Numerus Clausus (NC) menes de i hele Tyskland gældende adgangsbegrænsninger ved højere uddannelsesinstitutioner og universiteter. D.v.s. at en studentereksamen ikke automatisk giver adgang til at læse alle fag. Mulighederne for optagelse på et studie afhænger af antallet og efterspørgselen efter studiepladser på den pågældende udannelsesinstitution. Adgangskravene for et bestemt studium kan derfor variere hvert semester, for hvert fag og for hver af de højere læreanstalter.
Er efterspørgselen efter studiepladser på enkelte læreanstalter for omfattende, kan uddannelsesinstitutionen eller delstaten anmode om adgangsbegrænsninger. Når anmodningen efterkommes, kan de enkelte højere læreanstalter fastlægge egne adgangsbetingelser (f.eks. udvælgelsessamtaler, egnethedsprøver, erhvervserfaring, udlodning) eller benytte sig af Zentrale Vergabestelle für Studienplätze (ZVS / Central studiepladsformidling). Når adgangen sker via ZVS, er det normalt karaktergennemsnittet af studentereksamen eller ventetiden (d.v.s. tiden siden erhvervelse af studentereksamen, uden at man har læst), der er afgørende for tildeling af en studieplads. 
På Universität Flensburg er NC i løbet af de senere år indført i de fleste fag, da efterspørgselen efter bestemte fag var for omfattende. Men adgangstilladelsen blev ikke sendt videre til ZVS, men håndteret internt. Anderledes er det f.eks. i Kiel eller Lübeck. Ved Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU Kiel) og ved Universität zu Lübeck tildeles mange studier med NC (f.eks. psykologi eller anglistik ved CAU Kiel) via ZVS. 

Adgangsbegrænsning nord for grænsen

Optagelse ved Syddansk Universitet foregår i lighed med optagelse ved de fleste øvrige videregående uddannelser gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT).
Gennem den koordinerede tilmelding kan man søge om optagelse ved op til 8 forskellige uddannelser eller uddannelsessteder på en gang. Men man kan kun blive optaget ét sted.

Adgangskrav
For at blive optaget ved en videregående uddannelse skal man som hovedregel have en Højere Forberedelseseksamen (HF), Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk Eksamen (HTX), Studentereksamen (STX) eller tilsvarende udenlandsk eksamen.
Derudover kan der være specifikke adgangskrav som f.eks. fag bestået på et vist niveau (A,B, eller C) eller fag bestået med minimumskarakter.
Enkelte videregående uddannelser har også et andet grundlag for optagelse, f.eks. en erhvervsuddannelse. Og endelig er der også uddannelser, som optager studerende efter individuel bedømmelse.
Information om  reglerne for optagelse på grundlag af udenlandsk eksamen se www.iu.dk.
Specifikke adgangskrav se uddannelsesstedets hjemmeside eller www.ug.dk.

Optagelse
De fleste uddannelser bruger et kvotesystem, hvor ansøgerne bliver optaget gennem to kvoter: Kvote 1, hvor ansøgerne bliver optaget efter eksamenskvotient fra den adgangsgivende eksamen – og kvote 2, hvor ansøgerne bliver optaget efter andre udvælgelseskriterier.
Aktuelle adgangskrav for Syddansk Universitet se www.sdu.dk.

Ansøgningsfrist
Ved de fleste uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding bliver der kun optaget studerende en gang om året: juli måned med studiestart august/ sep-tember.
Den almindelige ansøgningsfrist er den 15. marts for ansøgere til kvote 2 og 1. juli for ansøgere til kvote 1.

Uddannelsesstøtte syd for grænsen

I Schleswig-Holstein, lige såvel som i alle andre tyske delstater, findes der en række muligheder for at få uddannelsesstøtte. Den mest kendte støttemulighed for unge under uddannelse og studerende er støtte i medfør af den tyske lov om uddannelsesstøtte BAföG.

Loven skal gøre det muligt for unge at tage en uddannelse i Tyskland eller i udlandet uafhængig af deres sociale og økonomiske forhold. Ansøgerens personlige situation (f.eks. en afgangseksamen) og økonomiske situation (forældrenes eller ægtefællens indkomst) samt selve uddannelsen er afgørende for, om ansøgeren kan få BAföG. I henhold til lov om uddannelsesstøtte skal uddannelsen anses for at være en uddannelse, der fortjener støtte.

Støtteperiodens varighed afhænger af den normerede studietid for den pågældende uddannelse. I Schleswig-Holstein er det Studentenwerk Schleswig-Holstein i Kiel, der står for tildelingen af BAföG.

Endvidere kan unge under uddannelse og studerende finansiere deres uddannelse via stipendier. Ud over stipendier til selve uddannelsen eller studiet findes der f.eks. også stipendier til udlandsophold, sportsstipendier, kunstnerstipendier, forskningsstipendier, stipendier i forbindelse med doktorafhandlinger, stipendier til praktikophold i udlandet, stipendier med henblik på elevudveksling og firmastipendier.

I de fleste tilfælde forudsætter de organisationer, der tildeler stipendierne, at ansøgeren har særlige evner. Personer, som engagerer sig i frivilligt arbejde eller kan dokumentere ekstraordinært gode skole- eller studiekarakterer, har således gode chancer for at få et stipendium. Det er typisk fonde, statsinstitutioner eller virksomheder, som tilbyder stipendier. F.eks. tilbyder fonden Bürgerstiftung Ahrensburg stipendier til skoleophold i USA, og energikoncernen E.ON Hanse tilbyder stipendier til unge forskere.

Uddannelsesstøtte nord for grænsen

Statens Uddannelsesstøtte SU er den danske uddannelsesstøtte ydet af det offentlige for at voksne og unge over den undervisningspligtige alder kan gennemføre en uddannelse. Støtten kan ydes som stipendier og lån. SU blev indført ved lov i 1970 og omfatter alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. SU er en økonomisk støtte, der primært gives til unge over 18 år under en offentligt anerkendt ungdoms- eller videregående uddannelse. Man regner med, at billige SU lån og stipendier sammen med arbejdsindtægter op til en vis grænse kan dække den studerendes leveomkostninger. SU ydes for en periode, der svarer til den normerede studietid plus et år, så længe den uddannelsessøgende er studieaktiv.

Ungdomsuddannelse
Som elev på en ungdomsuddannelse kan man få økonomiske støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Der er ikke på forhånd nogen tidsgrænse på SU'en. Men modtageren af SU skal være studieaktiv. SU til ungdomsuddannelser består af: SU-stipendium og SU-lån. For modtagere af SU, som er under 20 år, er støttebeløbet afhængigt at forældrenes indkomst.

SU til flere ungdomsuddannelser
Det er muligt få SU til flere ungdomsuddannelser. For eksempel kan man efter en studentereksamen få SU til en erhvervsuddannelse og omvendt kan man efter en erhvervsuddannelse få SU til en gymnasial uddannelse eller til en ny erhvervsuddannelse. Det er dog ikke i alle situationer, at man kan få SU til flere ungdomsuddannelser: Man kan kun få SU til én (afsluttet) gymnasial uddannelse.  

Elever over 25 år på almen voksenuddannelse, daghøjskoler m.m. kan derimod få Voksenuddannelsesstøtte og der findes en støtteordning for elever på efterskoler, på arbejdsmarkedsuddannelser mm. Det er specielt for de danske forhold, at støtten omfatter næsten alle uddannelsessøgende og normalt gives uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold.
Studieaktivitet 
Modtageren af SU skal være studieaktiv. For at være studieaktiv på en ungdomsuddannelse skal man deltage i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, aflevere opgaver mv. efter de regler, der gælder for uddannelsen.  Det er uddannelsesstedet, der kontrollerer studieaktiviteten. Ved manglende studieaktivitet bliver udbetalingen af SU standset. Der kan gives dispensation fra kravet om studieaktivitet ved sygdom eller andre særlige forhold. Ved forlængelse af studietiden, f.eks. ved ikke-bestået eksamen, kan SU-perioden forlænges, hvis uddannelsesstedet godkender en fornyet tilmelding til eksamen.

SU til videregående uddannelse
SU bliver givet under nogle betingelser. Bl.a. skal der være tale om en SU-berettigende uddannelse og man må ikke samtidig modtage anden offentlig støtte. Statens Uddannelsesstøtte rummer to muligheder: SU-stipendium, som ikke skal tilbagebetales, og et SU-lån, som skal betales tilbage, når uddannelsen er afsluttet. Det er muligt at have en indtægt ved siden af SU-stipendiet, men der er en grænse for, hvor meget man må tjene, mens man modtager SU. Overskrider man grænsen skal man helt eller delvis tilbagebetale den udbetalte SU.

Betingelserne for tildeling af SU  er, at modtageren skal være fyldt 18 år og uddannelsen skal være godkendt. Modtageren skal være studieaktiv. SU-modtageren skal være dansk statsborger. Udenlandske statsborgere kan få SU under særlige betingelser.

Når modtageren går på en videregående uddannelse, får han/hun SU efter en klippekortsmodel. Én måneds SU (stipendium + lån) tæller som et klip. Klippekortet består af en ramme på 70 klip (= 70 måneders SU). Det betyder, at du til videregående uddannelse kan få SU i 70 måneder. De 70 klip svarer til 6 års studier (5 år og 10 måneder).   Yderligere oplysninger: www.su.dk.   
Udenlandske statsborgere 
Personer som efter internationale overenskomster har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere, kan under nærmere betingelser modtage stipendier og lån til dækning af deres leveomkostninger. Siden 1960erne er studielån blevet ydet dels som direkte statslån dels af banker som statsgaranterede lån. Studielån udbetales i månedlige rater og forrentes i uddannelsesperioden til en forholdsvis lav rentesats. Et år efter udløbet af støtten, hvor uddannelsen er afsluttet, begynder tilbagebetalingen.

Sundhedsuddannelser syd for grænsen

Når talen falder på medicinske studieretninger, tænker man først og fremmest på de klassiske grene som medicin og farmakologi, men man finder nu et bredt spektrum af studieretninger og studievalgfag i Schleswig-Holstein, der kvalificerer til sundhedsbranchen - navnlig inden for teknik og økonomi. På det område har særligt faghøjskolen i Flensborg(Fachhochschule Flensburg) skabt sig et renommé også uden for landets grænser.

Inden for virksomhedsøkonomi kan man således vælge mellem forskellige specialer på faghøjskolen:
- sygehusmanagement
- sundhedsmarked- og management
- it-management på sygehuset (etårig videreuddannelse ved siden af arbejdet)

Navnlig inden for it-innovationer inden for sundhedsvæsenet har Fachhochschule Flensburg gennem mange år haft et godt ry både i Tyskland og internationalt på grund af Flensborg Forum for It-Anvendelser inden for Sundhedsvæsenet.

Også ved universitetet i Flensborg kan man vælge følgende studieretning:
· Prævention og sundhed (eksamensbevis: Master of Arts (M.A.))

De schleswig-holsteinske universiteter og faghøjskolerne i Kiel og Lübeck udbyder ud over de klassiske grene (psykologi, humanmedicin, farmakologi, odontologi) også nyere retninger som 
- Bachelor of Physiotherapy (integrativ tostrenget studieretning) 
- Moleculare Life Science eller 
- Computational Life Science 
- Sundhedsøkonomi 
- Medical Technology 
- Health Care Management (onlinekursus, MBA for læger med mindst to års erhvervserfaring) og
- Kvalitets- og sikkerhedsteknik. 

Sundhedsuddannelser nord for grænsen

Sundhedsområdet er et omfattende og vidt forgrenet arbejdsområde, der rækker fra pleje og behandling til kvalitetsudvikling, rådgivning og ledelsesopgaver. Af samme grund åbner uddannelserne på området også mange muligheder for faglig udvikling og specialisering.

Professionsbachelor i Sygepleje
I Sønderjylland er sygeplejerskeuddannelsen placeret i Sønderborg under Center for Videregående Uddannelser (CVU). 
Gennem den grundlæggende uddannelse opnår den studerende en grad som professionsbachelor. Det er uddannelsens formål at kvalificere de studerende til at kunne fungere som sygeplejerske og indgå i tværfagligt samarbejde. 
Denne uddannelse foregår som en vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning og varer i alt 3½ år – eller 7 semestre som varer 18-24 uger.

Adgangskravene til uddannelsen er:
- studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx)
- uddannelsen til social- og sundhedsassistent med dansk naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau
- fire enkeltfag fra en gymnasial uddannelse: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag eller psykologi på C-niveau samt 9 måneders erhvervserfaring.

Hovedfaget er sygeplejefaget, som omhandler teoretiske problemstillinger indenfor sygepleje og omsorg, begrebsdannelser, modeller og metoder i sygepleje. Sygeplejefaget omfatter også de sociale og psykologiske problemstillinger, der er forbundet med sygeplejerskens rolle i forbindelse med kontakten til patienter såvel som pårørende. 
Uddannelsen omfatter endvidere undervisning i sundhedsvidenskabelige fag (folkesundhedsvidenskab, sygdomslære, videnskabsteori, forskningsmetodik), naturvidenskabelige fag (biokemi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi) og humanistiske fag (f.eks. psykologi, kommunikation, filosofi, etik) og samfundsvidenskabelige fag (sociologi, antropologi, organisation, ledelse og jura).
Den praktiske del af undervisningen fokuserer på oplevelser, vilkår og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom og på forholdet mellem patient og sygeplejerske. Praktikken finder sted i sygehusvæsenet og i social- og sundhedsvæsenet uden for sygehusvæsenet; det er muligt at gennemføre dele af praktikperioderne på godkendte institutioner i udlandet.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde og selvstudier. Praktiske øvelser sker på demonstrationsstuer og kliniske studier foregår ved godkendte uddannelsessteder.
Der er eksaminer ved afslutningen af hvert semester, både mundtlige og skriftlige. Uddannelsen indeholder i alt 3 eksterne prøver inklusive det afsluttende bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig prøve. I projektet behandles en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling.
Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i Sygepleje (engelsk: Bachelor Degree in Nursing).

Lærere og pædagoger syd for grænsen

I Schleswig-Holstein tilbydes en række forskellige læreruddannelser, som retter sig mod beskæftigelse som underviser i forskellige sammenhænge. Læreruddannelserne er opbygget i to niveauer – bachelor- og masterniveau. Studietiden for de to niveauer er henholdsvis 3 og 1 eller 2 år.

Indholdsmæssigt er studierne tilpasset arbejdsopgaverne i de specifikke skoleformer: 
- Grund- og hovedskoler
- Realskoler
- Gymnasier
- Erhvervsskoler
- Specialskoler

Uddannelsen til lærer ved grund- og hovedskoler, realskoler og specialskoler udbydes fra Flensborg Universitet. 
Uddannelsen indledes med 6 semestre som sigter mod afslutning på bachelorniveau i ”formidlingsvidenskab”. Som overbygning til bachelorniveau følger 2 eller 4 (gymnasie) semestre, som er relateret til de specifikke arbejdsopgaver. Dette studieforløb omfatter 2 fag og et formidlingsvidenskabeligt område.

Pædagoguddannelsen
En række skoler (Fachschulen/ Berufsfachschulen) i Schleswig-Holstein tilbyder uddannelser indenfor pædagogik, som henvender sig til studerende, der ønsker at arbejde indenfor det socialpædagogiske område. Uddannelsen tilbydes på to niveauer.

Den tre-årige uddannelse på det socialpædagogiske område åbner et bredt beskæftigelsesområde, der spænder fra vuggestuer og børnehaver over ungdoms- og fritidsklubber til en lang række specialpædagogiske opgaver. Uddannelsen til „pædagog“ (Staatlich anerkannter Erzieher/anerkannter Erzieherin) består i en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning og praktik ved socialpædagogiske institutioner. 
Uddannelsens indhold inddelt i 6 hovedområder:
- Kommunikation og samfund
- Socialpædagogisk teori og praksis
- Musisk-kreative fag
- Økologi og sundhed
- Organisation, ret og forvaltning
- Valgfrit område (Wahlpflichtbereich)

Optagelse ved uddannelsen forudsætter enten bestået afgangsprøve fra folkeskolen (Realschulabschluss) eller relevant erhvervserfaring.

Den to-årige uddannelse i socialpædagogik åbner mulighed for som ”socialpædagogisk assistent”, at indgå i arbejdet på vuggestuer, i børnehaver, fritidsklubber og andre institutioner indenfor det pædagogiske arbejdsområde. 
Uddannelsens indhold er opdelt i 5 hovedområder:
- Kommunikation og samfund (økonomi og politik, religion eller filosofi, tysk og sprog indlæring, engelsk)
- Socialpædagogisk teori og praksis
- Musisk-kreative fag
- Økologi og sundhed
- Valgfrit område (Wahlpflichtbereich)
Ved siden af den teoretiske undervisning indgår praktikperioder i studieforløbet.

Optagelse ved uddannelsen forudsætter bestået afgangsprøve fra folkeskolen (Realschulabschluss) eller tilsvarende eksamen.

Lærere og pædagoger nord for grænsen

Læreruddannelsen
I Sønderjylland tilbydes læreruddannelsen fra University College i Haderslev, som er en afdeling af University College Syddanmark. Læreruddannelsen forbereder den studerende til at undervise børn på forskellige alderstrin og under forskellige skoleformer.

Adgangskrav og optagelse
Man kan søge optagelse på grundlag af disse uddannelser:
- studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf) højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx)
- gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
- udenlandsk eller international gymnasial uddannelse
Man søger optagelse på læreruddannelsen gennem Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsmateriale kan findes på www.optagelse.dk.

Læreruddannelsens fag 
Læreruddannelsen varer 4 år og består af disse elementer: 
- det første linjefag (dansk, matematik, natur/teknik eller fysik/kemi)
- 1-2 yderligere linjefag (som vælges blandt fagrækken: billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, geografi, hjemkundskab, kristendomskundskab/ religion, materiel design, musik, samfundsfag, specialpædagogik, tysk, dansk (aldersspecialiseret), engelsk, fysik/kemi, historie, idræt, matematik (aldersspecialiseret), og natur/teknik).
- En bacheloropgave, som er en større selvstændig opgave i tilknytning til et af linjefagene
- Pædagogiske fag (almen didaktik, psykologi og pædagogik)
- Kristendomskundskab/ livsoplysning/ medborgerskab
- Praktik på en folkeskole og om muligt også andre skoleformer

Undervisning, praktik og eksamen
På seminariet foregår undervisningen som klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Som regel vil det veksle, så man i nogle perioder lægger vægt på projektorienteret og tværfagligt arbejde, mens man i andre perioder går i dybden med de enkelte fag.
Praktikken varer i 24 uger. I praktikken underviser den studerende i en folkeskole, privatskole eller på en efterskole. Praktikperioderne er fordelt på alle de fire studieår, ligesom man også kommer i praktik i alle sine linjefag. I tredje eller fjerde skal den studerende planlægge og forestå undervisningen på egen hånd.

Ved siden af dagundervisningen er der også mulighed for at følge net-/ eller fjernundervisning vedUniversity College Syddanmark.

Der er prøver i alle fag. Bacheloropgaven bedømmes ved en individuel, mundtlig prøve. Praktikken bedømmes løbende gennem uddannelsen med karaktererne bestået/ ikke bestået. 
Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som lærer i folkeskolen; den engelske titel er ”Bachelor (BA) of Education”.

Pædagoguddannelsen
Gennem uddannelsen som pædagog har man mulighed for at specialisere sig til pædagogisk arbejde med børn og unge, med mennesker med nedsat funktionsevne eller med mennesker med sociale problemer. 
I Sønderjylland tilbydes pædagoguddannelsen fra University College i Aabenraa, som er en afdeling af University College Syddanmark.

Uddannelsen veksler mellem perioder med undervisning på seminariet og praktikforløb. Uddannelsen varer sammenlagt 3½ år, hvoraf 2 gange 6 måneder er lønnet praktik på en institution.

Uddannelsen indeholder følgende grundlæggende fag:
- pædagogik
- dansk, kultur og kommunikation (om sproglig stimulering og forståelse)
- individ, institution og samfund (om de sammenhænge, som det pædagogiske arbejde indgår i)
- et linjefag efter eget valg: ”Sundhed, krop og bevægelse”; ”Udtryk, musik og drama”; ”Værksted, natur og teknik”
- Praktikuddannelse.

Undervisning består af forelæsninger, kurser, projektarbejde, værkstedsarbejde m.v. Der arbejdes både med enkelte fag, på tværs af fagene og i projektorganiserede forløb. 
På første studieår er der 3 måneders praktik, mens der i andet og tredje studieår er to praktikperioder, hver på 26 uger. Praktikperioderne foregår på forskellige praktiksteder – vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner for børn, botilbud for handicappede børn og voksne m.fl. 
Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af studiet. I det sidste semester udarbejdes et bachelorprojekt. Endvidere gives der vurderinger ved afslutningen af hver praktikperiode.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er ”Bachelor in Social Education”.

Hvis man har adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erfaring fra pædagogisk arbejde, har man mulighed for at tage merituddannelse som pædagog.

Adgangskrav og optagelse
Adgangskravene til pædagoguddannelsen er
- studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eller gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
- social- og sundhedsassistentuddannelsen med fagene dansk og naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau
- pædagogisk grunduddannelse (pgu) med fagene dansk og samfundsfag på C-niveau samt engelsk på E-niveau
- 4 gymnasiale fag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau samt et valgfrit fag på C-niveau
- Kvalifikationer, der efter en realkompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav

Optagelsen på pædagoguddannelsen sker gennem den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsmateriale kan findes på www.optagelse.dk.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart