OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Modtagelse af danske offentlige ydelser i forbindelse med kortvarige udlandsophold og ferie

I anledning af, at emnet modtagelse af danske offentlige ydelser i forbindelse med udlandsophold dukker op regelmæssigt har Regionskontoret og Infocenteret valgt at lave en kort redegørelse af de gældende regler omkring udlandsophold, herunder forstås kortvarige ophold og ferie.

Indledningsvis skal der dog siges, at vi generelt anbefaler, at aftale udlandsopholdet eller ferien med den ansvarlige myndighed forud for udrejsen.

Arbejdsløshedsdagpenge

Som dagpengemodtager er man forpligtet til at opholde sig i Danmark og stå til rådighed, herunder at kunne tage et arbejde med én dags varsel. Det er dog muligt, at modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis man rejser til udlandet og kommer tilbage til Danmark inden for det samme døgn. En dagpengemodtager kan endvidere få arbejdsløshedsdagpenge under et weekendophold i udlandet, hvis personen tidligst rejser til udlandet efter normal arbejdstids ophør om fredagen og vender tilbage til Danmark i så god tid, at personen kan gøre sig bekendt med sin post og nå at påbegynde et potentielt arbejde eller tilbud, ved arbejdstids begyndelse om mandagen. Der kræves ingen tilladelse fra a-kassen, når der er tale om kortvarige udlandsophold, som ikke er til hindring for rådighedsforpligtelsen.

Der kan ikke modtages dagpenge under ferieafholdelse. I stedet skal man som dagpengemodtager enten bruge ferie, man har optjent hos en arbejdsgiver, feriedagpenge eller holde ferie på egen regning. Ferien kan afholdes i udlandet. Jobcentret skal have besked om afholdelse af ferie senest 14 dage før, ferien starter.

Sygedagpenge

Ifølge sygedagpengeloven er retten til sygedagpenge betinget af, at en borger opholder sig i Danmark eller sit bopælsland (grænsependlere, der er social sikrede i Danmark). En undtagelse hertil er, at en borger midlertidigt opholder sig i et andet EU/EØS-land, og som efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring har ret til sygedagpenge, selvom borgeren ikke har ophold i Danmark eller bopælslandet (grænsependlere). Det er en betingelse for at bevare retten til sygedagpenge under ophold i et andet EU/EØS-land, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt, f.eks. at opholdet ikke må forhale helbredelsen, at borgeren er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom og der ikke er tale om et ferieophold. Såfremt de førnævnte betingelser er opfyldte, vil en sygemeldt borger eksempelvis have ret til sygedagpenge under et ophold i et andet EU/EØS-land med henblik på modtagelse af (lægelig) behandling, også set ift. patientmobiliteten i EU.

I lovgivningen, findes der ingen konkret definition på, hvad der forstås, som midlertidige ophold. Det er derfor vigtigt, at aftale et midlertidigt/kortvarigt udlandsophold med kommunen inden udrejsen.

En sygemeldt borger har ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie, dog kan der aftales ferie under sygeforløbet med kommunen, hvis man har optjent ret til at holde ferie med f.eks. feriepenge, ferie med løn mv. Ferien kan afholdes i ind- og udlandet efter aftale med kommunen. Man har dog ikke krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller et bestemt antal dage. Hvis ferien godkendes, har den sygemeldte ret til sygedagpenge igen fra dagen efter ferien.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Personer, der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb er forpligtede til at opholde sig i Danmark eller deres bopælsland (grænsearbejdere), hvis de efter EU-reglerne er omfattet af de danske regler om social sikring. Ressourceforløbsydelsesmodtagere har dog ret til at opholde sig udlandet én gang pr. kalendermåned, hvis de senest to dage inden udlandsopholdet informerer kommunen om udrejsen. Kommunen skal ikke give en egentlig tilladelse til udlandsopholdet. Opholdet er betinget af, at personen vil skulle befinde sig i Danmark/bopælslandet inden for hvert døgn, dvs. at man kan overnatte i udlandet én gang på en kalendermåned. Man må dog jf. beskæftigelsesministeriets udtalelse (status december 2022), gerne tage på helt kortvarige udlandsophold i andre EU-/EØS-lande mhp. indkøb, familiebesøg mv. uden at dette får betydning for ydelsen. Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at personen står til rådighed for de tilbud, samtaler, mv. der er aftalt med kommunen. Derfor skal personen under opholdet i udlandet fortsat opfylde sin rådighedsforpligtigelse.

Har man modtaget ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i 12 sammenhængende måneder, optjener man ret til fem ugers ferie med ressourceforløbsydelse. Ferien afholdes inden for de 12 følgende måneder og skal aftales med kommunen på forhånd. Har man optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller lignende, skal denne ferie dog afholdes først. Ferien kan afholdes i udlandet og man er fritaget for at stå til rådighed i denne periode.

Kontanthjælp

Som modtager af kontanthjælp har man pligt til at opholde sig i Danmark og opfylde sin rådighedsforpligtelse, det vil f.eks. sige at tage imod arbejde, deltage i samtaler mv.
Kontanthjælpsmodtagere har dog ret til at opholde sig udlandet én gang pr. kalendermåned, hvis de senest to dage inden udlandsopholdet informerer kommunen herom. Kommunen skal ikke give en egentlig tilladelse til opholdet i udlandet. Opholdet er betinget af, at personen vil skulle befinde sig i Danmark inden for hvert døgn, dvs. at man kan overnatte i udlandet én gang på en kalendermåned. Man må dog jf. beskæftigelsesministeriets udtalelse (status december 2022), gerne tage på helt kortvarige udlandsophold i andre EU-/EØS-lande mhp. indkøb, familiebesøg mv. Under opholdet i udlandet skal man fortsat opfylde sin rådighedsforpligtigelse, hvilket vil sige, at personen ikke må være indkaldt til samtaler, henvist til arbejde eller skal deltage i tilbud i den periode, hvor personen befinder sig i udlandet.

Har man modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, optjener man ret til fire ugers ferie med kontanthjælp. Ferien afholdes inden for de 12 følgende måneder og skal aftales med kommunen på forhånd. En ferieperiode må højst vare to uger. Har man optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller lignende, skal denne ferie afholdes først. Ferien kan afholdes i udlandet og man behøver ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i ferieperioden.

Folkepension og førtidspension

Personer, der modtager folkepension eller førtidspension skal have deres faste bopæl i Danmark eller et EU/EØS-land/Schweiz, hvis de modtager pension fra Danmark efter EU-reglerne. Pensionister, som bevarer deres faktiske bopæl i de førnævnte lande, kan beholde pensionen under et midlertidigt ophold i udlandet, hvis disse fortsat er tilmeldt på deres adresse og højst opholder sig i udlandet i op til seks måneder i løbet af 12 måneder. Ved udlandsrejser inden for EU/EØS eller Schweiz gælder den almindelige oplysningspligt, dvs. Udbetaling Danmark skal informeres omkring udlandsopholdet, såfremt rejsen varer længere end en samlet periode på 6 måneder (i løbet af 12 måneder). Der gælder en særlig meddelelsespligt ved udlandsrejser uden for EU/EØS eller Schweiz, som varer længere end to måneder. Ved spørgsmål herom kan Udbetaling Danmark – Pension (for pensionister med bopæl i Danmark) eller International Pension (for pensionister med bopæl i udlandet) kontaktes.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00